ΤΟ ΚΥΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος)


ΤΟ ΚΥΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Λίγα λόγια σὲ μιὰ προσπάθεια προσέγκισης

 «Καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός.» (Ιωάν. δ΄42)

«ἐγένετο δὲ…χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς χριστιανούς…» (Πραξ. ια΄26)

Ἡ ὁμολογία πίστεως τῶν Σαμαρειτῶν, ὄχι πλέον μόνον ἐπειδὴ τοὺς ἐβεβαίωσε ἡ γυναίκα, ἡ Σαμαρείτις, ὅτι βρῆκε ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος φανέρωσε ὅλες της τὶς πράξεις, ἄλλὰ ἐπειδὴ οἱ ἴδιοι κατεννόησαν ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας, ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου, αὐτὴ ἡ ὁμολογία ὤφείλει νὰ βρίσκεται στὰ λόγια καὶ στὰ ἔργα μας, ὡς χριστιανῶν, ποὺ ὅπως ἀκούσαμε καὶ στὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, χριστιανὸς σημαίνει μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ, «…χρηματίσαι τε ἐν Ἀντιοχείᾳ πρῶτον τοὺς μαθητὰς χριστιανούς…» (συνέβη στὴν Ἀντιόχεια νὰ ὀνομασθοῦν γιὰ πρώτη φορὰ οἱ μαθηταὶ χριστιανοὶ).

Αὐτὴ ἡ ὁμολογία πίστεως ἀκολουθεῖται φυσικὰ ἀπὸ τὴν προσπάθεια γιὰ ἐπίγνωση τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως καὶ τοῦτο συνεπάγεται ἡ μαθητεία. Ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία κατανοεῖται ἐδὼ ὡς τὸ σχολεῖο στὸ ὁποῖο ἐγγραφήκαμε μὲ τὴ Βάπτισί μας καὶ, ὡς ἐπιμελεῖς μαθηταί, παρακολουθοῦμε ἀνελλειπῶς τὰ μαθήματα, συμμετέχουμε μὲ τὶς ἐργασίες-πράξεις μας στὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία καὶ ἀγωγὴ καὶ ἐργαζόμαστε καὶ ἐλπίζουμε γιὰ τὴν πνευματική μας προαγωγή.

Ἐδὼ ἔχει θέσι νὰ δοῦμε καὶ τὸ ζήτημα τῆς οὐσίας τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ μας σὲ συνάρτησι τῶν ὅσων ἀκούσαμε νὰ λέῃ ὁ Κύριος γιὰ τὴν προσευχή.

Ὁ Κύριος εἶπε «…ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν …». Κατὰ συνέπεια δὲν ὑπάρχει οὐσιαστικὰ τόπος ὅπου ὠφείλουμε οἱ χριστιανοὶ νὰ προσευχώμεθα ἀποκλειστικά. Κάθε τόπος καὶ κάθε ὥρα καὶ καιρὸς εἶναι πρόσφορος γιὰ τὴν προσευχὴ. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος παραγγέλλει «… ἀδιαλλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε», νὰ προσευχώμαστε δηλαδὴ συνεχῶς καὶ νὰ εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸ γιὰ κάθε τὶ καὶ σὲ κάθε τόπο καὶ κάθε περίστασι. Αὐτὸ διδάσκουν καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας οἱ ὁποῖοι ἔκαναν πρᾶξι καθημερινὴ τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου καὶ γι αὐτὸ εἶναι καὶ οἱ ἀληθινοί του μαθηταί. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέει ὅτι πρέπει νὰ μνημονεύωμε τὸν Θεὸν σὲ κάθε μας ἀνάσα («…τοῦ Θεοῦ μνημονευτέον, ἤ ἀναπνευστέον»).

Ἐφ᾿ ὅσον λοιπὸν ἡ προσευχὴ εἶναι ἀδιάλλειπτο καὶ ἀδιάκοπο καθῆκον τῶν χριστιανῶν προκύπτει αὐτομάτως καὶ ὁ προσδιορισμὸς τῆς σημασίας τοῦ Ἐκκλησιασμου τῆς Κυριακῆς ὡς τῆς κατ᾿ ἐξοχὴν κοινῆς προσευχῆς τῆς κάθε τοπικῆς χριστιανικῆς κοινότητος-ἐνορίας γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ τέλεσι τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστείας, τῆς Θείας Λειτουργίας δηλαδὴ, τὴν ὁποία δὲν παρακολουθοῦμε ὡς ἀπλοὶ παρατηρηταί, ἀλλὰ συμμετέχουμε σ᾿ αὐτὴ καὶ γι᾿ αὐτὸ ἄλλος παρασκευάζει τὸ πρόσφορο, ἄλλος ψάλλει, ἄλλος κρατᾶ τὸ μανουάλι, ἄλλος βοηθᾶ στὸ θυμίαμα, ἄλλος ἑτοιμάζει τὸ ζέον. Ὁ ἴδιος ὁ ὅρος «λειτουργία» φανερώνει τὴν οὐσία της, λεῖτος=λαὸς + ἔργον =ἔργον τοῦ λαοῦ, ἕνα ἔργο ποὺ γίνεται ἀπὸ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας στὶς τακτικὲς συνάξεις τους γιὰ τὴν ἐξέτασι τῶν κοινῶν προβλημάτων ἔδωσαν αὐτὸ τὸ ὄνομα «Ἐκκλησία», δηλαδὴ συγκέντρωση μετὰ ἀπὸ πρόσκλησι, καὶ τὶς ἄρχιζαν τὶς συνάξεις τους πάντοτε μετὰ ἀπὸ ἐπίκλησι τῶν θεῶν τους καὶ ἀνάλογη τελετή. Ἔλεγαν χαρακτηριστικὰ «…ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι», δηλαδὴ νὰ κάνουν τὴν ἀρχὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ μὲ ἐπίκλησί του καὶ δέησι πρῶτα πρὸς αὐτόν καὶ μετὰ νά ἐξετάσουν τὰ θέματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦσαν. Ὁ Ἐκκλησιασμὸς δηλαδὴ εἶναι κάτι τὸ φυσικὸ στὸν Ἕλληνα καὶ τὴν κοινωνικὴ καὶ δημόσια ζωή του, καὶ αὐτὸς εἶναι, ἐὰν προεκτείνουμε τὸ λόγο καὶ ἡ οὐσία καὶ τῆς δημοκρατίας του ἀνὰ τοὺς αἰῶνας.

Αὐτὰ τὰ λίγα θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποτελέσουν μία προσπάθεια προσεγκίσεως καὶ ἐξαγωγῆς κάποιων μερικῶν σκέψεων καὶ συμπερασμάτων, γιὰ τὴν προσωπικὴ, ἀλλὰ καὶ τὴ δημόσια ζωή μας, ἀπὸ τὴ σημερινὴ περικοπή. Ἄς ἀποτελεῖ αἴτημα στὴν προσευχή μας νὰ μᾶς φωτίζῃ ὁ Θεὸς νὰ κατανoοῦμε σιγά-σιγὰ περισσότερα καὶ νὰ πράττωμε τὰ ἀνάλογα. Ἀμήν

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s