Νέα προσπάθεια ἀλλοίωσεως καὶ καταστροφῆςτῆς ἑλληνικὴς γλώσσης…


Φωτογραφία Εξώφυλλου

Νέα προσπάθεια ἀλλοίωσεως καὶ καταστροφῆςτῆς ἑλληνικὴς γλώσσης…

Στὴν «Νέα Ἑλληνικὴ Γραμματικὴ» γιὰ τὴν Ε’ και ΣΤ’ δημοτικοῦ ποὺ συνεταχθεῖσα ἀπὀ τοὺς: Εἰρήνη Φιλιππάκη – Warburton, Μιχάλη Γεωργιαφέντη, Γεώργιο Κοτζόγλου καὶ τὴν Μαργαρίτα Λουκᾶ καὶ ἐξεδώθῃ ἀπό τὸν Ὁργανισμὸ Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰδρύματος (Ἰνστιτούτου) καὶ ἡ ὁποία ἀντικαθιστᾶ τὴν πλέον τῶν 30 χρόνων, ἱσχύουσα γραμματικὴ τοῦ Μανώλη Τριανταφυλλίδη.Σὰν φωνήεντα ὰναφέροναι μόνον τὰ «α, ε, ι, ο» καί… ὁ δίφθογγος «ου».
Ἀπουσιάζουν παντελῶς τὰ φωνήεντα «η» και «υ» καὶ «ω».
Ἀπὸ δὲ τὰ σύμφωνα ἀπουσιάζουν τὰ «ξ». «ψ» γνωστὰ ὡς διπλὰ καὶ ὁ δίφθογγος «γγ».
᾿Αναφέρονται δὲ ὡς σύμφωνα οἱ δίφθογγοι «μπ, ντ, γκ».
Πρόκειται γιὰ θρασύτατο σχέδιο ἁπλοποιήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου ποὺ σκοπὸ ἔχει τὴν ὑπεραπλοποίσι τῆς ἑλληνικῆς ὥστε αυτὴ νὰ εἶναι προσιτὴ ἀπὸ τὰ στίφη τῶν λαθρομεταναστῶν ποὺ κατακλύζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ προσαρμόζονται εὔκολα, στὸ όνομα τῆς παγκοσμοιοποιήσεως….
Παρατηρώντας προσεκτικᾶ στήν Α’ φωτογραφία ὅπου εἰκονίζονται τέσσερα παιδάκια παρατηροῦμε ὅτι τὸ πρῶτο εἶναι ἐξ ἀφρικῆς…Οἱ ἀλλαγὲς εἰναι ἀπολύτως σύμφωνες μὲ σχετικὴ εἰσήγησι ποὺ ὑπέβαλε πρὸς τὸν ὑπουργὸ Παιδείας τῆς Κύπρου Ἀνδρέα Δημητρίου ὁ Kύπριος εὐρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης,.
Ὁ κ. Ματσάκης ἐπρότεινε στὸν Κύπριο ὑπουργό τὴν σύστασι μιᾶς ὁλιγομελοῦς ἐπιτροπῆς γλωσσολόγων, οἱ ὁποίοι θὰ μποροῦσαν, νὰ εἐνδιατρίψουν ἐπί τοῦ θέματος καὶ νὰ δώσουν μία πρότασι γιὰ τὸν ἐκμοντερνισμὸ/ἀπλοποίησι τῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς.
Στὴν ἐπιστολὴν του ὁ Κύπριος εὐρωβουλευτὴς παρέθετε ὡς πρότασι τὰ ἐξῆς:
1. Νὰ καταργηθοῦν τὰ γράμματα ‘η’ καὶ ‘υ’ καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὸ γράμμα ‘ι’.
2. Νὰ καταργηθῇ τὸ γράμμα ‘ω’ καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὸ γράμμα ‘ο’.
3. Νὰ καταργηθοῦν οἱ ἐξῆς συνδυασμοὶ γραμμάτων καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ὡς ἐξῆς: αι’—> ‘ε’, ‘ει’—>’ι’, ‘οι—>ι’, ‘υι’—>ι’, ’αυ’—>’αβ’, ‘ευ’—>’εβ’
4. Νὰ καταργηθῇ ἡ χρήσις τοῦ ‘γγ’ καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὸ’γκ’.
5. Νὰ καταργηθῇ τὸ τελικὸ γράμμα ‘ς’ καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὸ γράμμα ‘σ’.Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος, είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.Να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του.Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία …
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός για να αρχίσει αυτό το έθνος να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα».

Μίλαν Κούντερα (Το βιβλίο του γέλιου και της λήθης)
Νέα προσπάθεια ἀλλοίωσεως καὶ καταστροφῆςτῆς ἑλληνικὴς γλώσσης...</p><br /><br />
<p>Στὴν «Νέα Ἑλληνικὴ Γραμματικὴ» γιὰ τὴν Ε' και ΣΤ' δημοτικοῦ ποὺ  συνεταχθεῖσα ἀπὀ τοὺς:  Εἰρήνη Φιλιππάκη – Warburton, Μιχάλη Γεωργιαφέντη, Γεώργιο Κοτζόγλου καὶ τὴν Μαργαρίτα Λουκᾶ καὶ ἐξεδώθῃ ἀπό τὸν Ὁργανισμὸ Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰδρύματος (Ἰνστιτούτου) καὶ ἡ ὁποία ἀντικαθιστᾶ τὴν πλέον τῶν 30 χρόνων, ἱσχύουσα γραμματικὴ τοῦ Μανώλη Τριανταφυλλίδη.</p><br /><br />
<p>Σὰν φωνήεντα ὰναφέροναι μόνον τὰ «α, ε, ι, ο» καί... ὁ δίφθογγος «ου».<br /><br /><br />
Ἀπουσιάζουν παντελῶς τὰ φωνήεντα «η» και «υ» καὶ «ω».<br /><br /><br />
Ἀπὸ δὲ τὰ σύμφωνα ἀπουσιάζουν τὰ «ξ». «ψ» γνωστὰ ὡς διπλὰ καὶ ὁ δίφθογγος «γγ».<br /><br /><br />
᾿Αναφέρονται δὲ ὡς σύμφωνα οἱ δίφθογγοι «μπ, ντ, γκ».<br /><br /><br />
Πρόκειται γιὰ θρασύτατο σχέδιο ἁπλοποιήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου ποὺ σκοπὸ ἔχει τὴν ὑπεραπλοποίσι τῆς ἑλληνικῆς ὥστε αυτὴ νὰ εἶναι προσιτὴ ἀπὸ τὰ στίφη τῶν λαθρομεταναστῶν ποὺ κατακλύζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ προσαρμόζονται εὔκολα, στὸ όνομα τῆς παγκοσμοιοποιήσεως....<br /><br /><br />
 Παρατηρώντας προσεκτικᾶ στήν Α’  φωτογραφία ὅπου εἰκονίζονται τέσσερα παιδάκια παρατηροῦμε ὅτι τὸ πρῶτο εἶναι ἐξ ἀφρικῆς...</p><br /><br />
<p>Οἱ ἀλλαγὲς εἰναι ἀπολύτως σύμφωνες μὲ σχετικὴ εἰσήγησι ποὺ ὑπέβαλε πρὸς τὸν ὑπουργὸ Παιδείας τῆς Κύπρου Ἀνδρέα Δημητρίου ὁ Kύπριος εὐρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης,.<br /><br /><br />
Ὁ κ. Ματσάκης ἐπρότεινε στὸν Κύπριο ὑπουργό τὴν σύστασι μιᾶς ὁλιγομελοῦς ἐπιτροπῆς γλωσσολόγων, οἱ ὁποίοι θὰ μποροῦσαν, νὰ εἐνδιατρίψουν ἐπί τοῦ θέματος καὶ νὰ δώσουν μία πρότασι γιὰ τὸν ἐκμοντερνισμὸ/ἀπλοποίησι τῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς.<br /><br /><br />
Στὴν ἐπιστολὴν του ὁ Κύπριος εὐρωβουλευτὴς παρέθετε ὡς πρότασι  τὰ ἐξῆς:<br /><br /><br />
1. Νὰ καταργηθοῦν τὰ γράμματα ‘η’ καὶ ‘υ’ καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὸ γράμμα ‘ι’.<br /><br /><br />
2. Νὰ καταργηθῇ τὸ γράμμα ‘ω’ καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὸ γράμμα ‘ο’.<br /><br /><br />
3. Νὰ καταργηθοῦν οἱ ἐξῆς συνδυασμοὶ γραμμάτων καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ὡς ἐξῆς: αι’—> ‘ε’, ‘ει’—>’ι’, ‘οι—>ι’, ‘υι’—>ι’, ’αυ’—>’αβ’, ‘ευ’—>’εβ’<br /><br /><br />
4. Νὰ καταργηθῇ ἡ χρήσις τοῦ ‘γγ’ καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὸ’γκ’.<br /><br /><br />
5. Νὰ καταργηθῇ τὸ τελικὸ γράμμα ‘ς’ καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὸ γράμμα ‘σ’.</p><br /><br />
<p>Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος, είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.Να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του.Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία ...<br /><br /><br />
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός για να αρχίσει αυτό το έθνος<br /><br /><br />
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα».</p><br /><br />
<p>Μίλαν Κούντερα (Το βιβλίο του γέλιου και της λήθης)
Δημήτριος Μακεδών Περιπίδης facebook.com/groups

John Testium κάποιες μικρὲς παρατηρήσεις:

1) Ὁ Τριανταφυλλίδης ἀνέφερε κι αὐτός κάτι ἀνάλογο (5 φωνήεντα/φθόγγοι), πρᾶγμα μὲ τὸ ὁποῖο ἐγὼ προσωπικὰ δὲν συμφωνῶ. Εἶναι μπακαλική ἡ ἀντίληψις καὶ τοῦ Μ.Τ. καί τῶν συγχρόνων περὶ 5 φωνηέντων/φθόγγων καὶ ἀποκαλύπτει ἔλλειψιν ἀκουστικὴν ἢ ἀδυναμίαν νὰ διαχωρίζουν αὐτὰ ποὺ λέγονται καὶ ἀκούγονται. Ἀναφέρουν μάλιστα καὶ τὸ διεθνὲς φωνητικὸν ἀλφάβητον (IPA) ἐνῶ προφανῶς ἀγνοοῦν ὅτι οἱ ἢχοι ποὺ αὐτὸ περιγράφει ἀπαντῶνται καὶ στὴν Ἑλληνικήν. Δηλ. μόνον 5 δὲν εἶναι τὰ φωνήεντά μας… Τέλος πάντων.

2) δὲν ὑπάρχει *ὁ* δίφθογγος, εἶναι *ἡ* δίφθογγος (συλλαβή φωνηέντων: φωνήεντα ποὺ ὡς φθόγγοι, ἦχοι δηλ. προφέρονται κατὰ τέτοιον τρόπον ὥστε νὰ μὴν μποροῦν νὰ διαχωρισθοῦν. Τὸ ὅτι γράφονται διὰ 2 διαφορετικῶν *στοιχείων* = γραφημάτων = γραμμάτων εἶναι κατὰ συνθήκην. Κ.λπ.)

3) συμπλέγματα συμφώνων δὲν λέγονται οὔτε εἶναι «δίφθογγοι». Οἱ περιπτώσεις ποὺ γνωρίζομε στὴν Ἑλληνικὴν εἶναι τὰ λεγόμενα «διπλᾶ»: ζ, ξ, ψ. Τὰ μπ, ντ, γκ/γγ εἶναι ἀτελῆς καὶ κατὰ συνθήκην ἀπόδωσις τῶν [b,d,g] (ἐνῷ τὰ γκ/γγ γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἀνέκαθεν ἀπεικόνιζαν τὸν ἦχο [ŋ = ng]) ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ [β,γ,δ] ἔπαψαν νὰ προφέρονται ὡς [b,g,d] ὅπως στὴν ἀρχαιότητα καὶ ἔγιναν «τριβόμενα» ὅπως προφέρονται σήμερα (μαζὶ μὲ τὰ δασέα φ,χ,θ…).

4) Ἡ σκέψις σου περὶ ἁπλοποιήσεως γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τὰ στίφη τῶν (λαθρο) μεταναστῶν εἶναι μᾶλλον ἄτοπος, διότι περισσότερο θὰ μπερδευτοῦν κι αὐτοί κι ἐμεῖς μὲ τὰ νέα μαγειρέματα…

5) τὸ 1ον ἀπὸ ἀριστερὰ παιδάκι στὸ σκίτσο μᾶλλον πάσχῃ ἐκ Μεσογειακῆς ἀναιμίας… θὰ ἔλεγα. Μαῦροι, νέγροι, ἀράπηδες ἢ ὅπως ἀλλοιῶς λέγονται ὑπῆρχαν ἀνέκαθεν στὴν Ἑλλάδα. Ἀπεικονίζονται μάλιστα καὶ σὲ διάφορα ἀγγεῖα κ.λπ. Σήμερα κυκλοφοροῦν ἐκτὸς τῶν μεταναστῶν, λαθρώ ἢ ὄχι, καὶ «μαῦροι» ποὺ κάποιος τῶν γονέων τους εἶναι Ἕλλην(ίς), δηλ. δὲν εἶναι Ἕλληνες; Πληρώνουν φόρους, ὑπηρετοῦν στρατιωτικὴν θητεία κ.λπ. μὲ ὅλες δηλ. τὶς ὑποχρεώσεις καὶ ὀφέλη ποὺ συνεπάγεται ἡ ἰθαγένεια/ὑπηκοότης των. Ἀλίμονο ἂν κρίνωμε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἐμφάνισίν του, κάποια γονίδια, γλωσσικὲς ἱκανότητες, ἐπιδόσεις στὰ ἀθλήματα, … κόμμα ποὺ ψηφίζει, θρήσκευμα, σεξουαλικὴν κλῖσι καὶ δὲν ξέρω τί ἄλλο. Ἄσχετα ποὺ κανεὶς δὲν ἔβαλε ἢ ἐζήτησε δικαστήν.
Ἂν ἡ διατήρησις τῶν Ἑλληνικῶν «ἱερῶν» ἔχῃ σημασία, θὰ ἔπρεπε νὰ σκεφθοῦμε πρῶτα ποιά εἶναι αὐτά… καὶ νὰ τα καλλιεργήσωμε θετικά καὶ ὄχι ἀποκλείοντες ἄλλους ποὺ ἴσως θέλουν νὰ συμμετέχουν σ᾽αὐτά.

6) τὸ τί προτείνει ὁ κάθε καραγκιόζης (π.χ. ὁ Ματσάκης) δὲν δεσμεύει κανέναν. Ἄλλωστε ἡ ἔκφρασις εἶναι (ἐπισήμως) ἐλευθέρα καὶ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ γράφῃ ὅπως ἐπιθυμεῖ. Ἔκανε κανεὶς μήνυσι ἢ ἐδίωξε τὶς ὁρδὲς τῶν γρηκλισογραφιάδων; Κι ὁ Ματσάκης κάποιους λόγους θὰ ἔχῃ, ὅπως π.χ. τὸ ὅτι δυσκολεύεται νὰ γράψῃ σὰν ἄνθρωπος καὶ κοπιάζει. Ἀπορῶ, γιατί δὲν προτείνει τὴν ἁπλοποίησιν τῆς Ἀγγλικῆς γλώσσης; Τί θέλει μὲ τὴν Ἑλληνικήν ἀφοῦ δὲν τὰ φέρνει βόλτα;

Δημήτρης Χατζησταυρίδης: ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ!

Ἀνακοίνωση-Διαφήμιση μιᾶς «ἀντιθρησκευτικῆς βραδιᾶς» γιὰ τοὺς Ἕλληνες κατοίκους τοῦ χωριοῦ Πεσκαρτὰς τῆς Αμπχαζίας (τότε Ε.Σ.Σ.Δ.) μὲ τὴν ριζοσπαστικὴ γραμματικὴ ποὺ ἐπέβαλλε τὸ Σταλινικὸ καθεστῶς στὴν ἑλληνικὴ γραφή: Εἰκοσαγράμματο ἀλφάβητο, κατάργηση τῶν συμφώνων ξὶ καὶ ψὶ (ξανὰ πλέον στὴ «μόδα»), χρῆσις τοῦ ὕψιλον ἀντὶ τοῦ «οὔ», καὶ ΑΤΟΝΙΚΟ σύστημα.

….Δημήτρης Χατζησταυρίδης : Κύριε Περιπίδη, κάνετε ἕνα τεράστιο λάθος. Γράφετε ὅτι ἡ «ὑπεραπλοποίσι τῆς ἑλληνικῆς ὥστε αυτὴ νὰ εἶναι προσιτὴ ἀπὸ τὰ στίφη τῶν λαθρομεταναστῶν ποὺ κατακλύζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ προσαρμόζονται εὔκολα, στὸ όνομα τῆς παγκοσμοιοποιήσεως». Καμμία τέτοια πρόθεση δὲν ὑπάρχει ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ κράτους. Ὁ στόχος εἶναι οἱ Ἕλληνες καὶ τὸ «βάθεμα καὶ πλάτεμα» τῆς γλωσσικῆς τους ἔνδειας, ὥστε νὰ χειραγωγηθοῦν πλήρως.

http://www.facebook.com/groups/49510971121/

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s