ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Η ΕΠΙΠΤΩΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΕΙΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ


ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Η ΕΠΙΠΤΩΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΕΙΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ

Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι καλοῦν τὸ λαὸ νὰ διαδηλώσῃ καὶ πάλι εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ τὰς ρήμας τὴν  ἀντίθεσίν του πρὸς τὸν ἐσχάτως ψηφισθέντα νόμον περὶ τῆς προαιρετικῆς(;) τοποθετήσεως μικροηλεκτρονικοῦ κυκλώματος (μικροτσίπ) εἰς γέροντας καὶ βρέφη. Θεωροῦμε ὅτι ἡ πρωτοβουλία ἀνήκει εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ φυσικὰ ἡ λύσις δὲν εἶναι ἡ ἔξοδος τοῦ λαοῦ εἰςτὰς ὁδοὺς καὶ τὰς  ρήμας διὰ διαδηλώσεις. Λύσιν ἀποτελεῖ ἡ ἐν τῇ πράξει μή ἐφαρμογὴ ὑπὸ τῶν χριστιανῶν, καθῆκον δὲ ἡμῶν ἡ ἐνημέρωσίς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ διὰ τὰ ἐπερχόμενα. 

Ὠφείλομε νὰ εἰδοποιήσωμε τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ, ὅτι  ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ μέτρου  ἐπιφέρει τὸν πνευματικὸν θάνατον εἰς τὰ πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἀφορᾶ, διότι:

Α: Τὸ βάπτισμα τοῦ φέροντος τὸ «τσίπ» βρέφους δὲν δύναται νὰ τελεσθῇ καὶ ἄν γίνῃ διὰ τὸν Θεὸν εἶναι ἄκυρον.

Β: Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία διὰ τὸν φέροντα τὸ «τσὶπ» δὲν δύναται νὰ γίνῃ καὶ ἄν γίνῃ διὰ τὸν Θεὸν εἶναι ἄκυρος.

Οὔτε φυσικὰ ἡ θεία κοινωνία, ούτε κἄν ἡ ἱερὰ ἐξομολόγησις δύνανται νὰ εἶναι ἀποδεκταὶ ἀπὸ τὸν Θεὸν.

Ὁ φέρων τὸ σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου τίθεται αὐτομάτως ἐκτὸς Ἐκκλησίας

καὶ τὰ ἱερὰ Μυστήρια πλέον εἰς αὐτὸν εἶναι ἄκυρα. Ὁ γέρων Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης εἶπε. « … τὰ οὖρα δὲν γίνονται ἁγιασμός».

Ἄς ῥίψωμε ὅμως βλέμμα καὶ  στὴν ἱερὰ Ἀποκάλυψι:

« Ἀπ Ἰωάνν. ΙΔ´ 9 … εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,
10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

« Ἀπ Ἰωάνν. ΙΣΤ´ 2 … καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου…»

«Ἀπ Ἰωάνν. ΙΘ´ 20 … καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ ὁ μετ᾿ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην ἐν θείῳ. 21 καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ρομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.»

Εἶναι πλέον καταφανὲς ὅτι μόνον ὁ Θεὸς δύναται νὰ σώσῃ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνας.

Σήμερον, ἑορτὴν τελοῦντες τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἄς τὸν ἐνθυμηθῶμε καὶ ἄς ῥίψωμε βλέμμα εἰς τὰς διδαχάς του…

«…Τὸ κορμί σας ἄς σᾶς τὸ καύσουν, ἄς σᾶς τὸ τηγανίσουν, τὰ πράγματά σας ἄς σᾶς τὰ πάρουν, μὴ σᾶς μέλλῃ, δῶστε τα, δὲν εἶναι ἐδικά σας.
Ψυχή καὶ Χριστός σᾶς χρειάζεται.
Ἐτοῦτα τὰ δύο ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέσῃ, δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρῃ, ἔξω ἄν τύχῃ καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας.
Αὐτά τὰ δύο νὰ τὰ φυλάγετε νὰ μὴν τύχῃ καὶ τὰ χάσετε».

… καὶ ἄς προσευχηθοῦμε…..

 http://ampelwn.wordpress.com/

Advertisements