Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Βασιλείου και Βλασίου στο ιστορικό Μιστί της Καππαδοκίας.


Πατριαρχική Θεία Λειτουργία την Κυριακή των Αγίων 318 Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας στον Ιερό Ναό  των Αγίων Βασιλείου και Βλασίου στο ιστορικό Μιστί της Καππαδοκίας.

«…Αι δύσκολοι εξωτερικαί συνθήκαι ποτέ δεν είναι δι’ ημάς τους πιστεύοντας εις τον Χριστόν εμπόδιον εις την πρόοδόν μας, αλλά αντιθέτως αποτελούν εφαλτήριον δια μεγαλύτερα πνευματικά κατορθώματα. Και τούτο το απεδείξαμεν ως Γένος πολλάκις και το βλέπομεν εις όλας τας εκφάνσεις του πολιτισμού μας. Έχομεν την εντύπωσιν ότι όσον περισσότεροι ήσαν οι κίνδυνοι δι’ημάς, τόσον ο βίος και ο πολιτισμός μας εβυθίζοντο εις το φως της Αναστάσεως, το ίδιον φως το οποίον διαχρονικώς νυν και εις τους αιώνας φωτίζει την Βασιλεύουσαν Πόλιν και τα όρη και τους δρυμούς και τας νάπας της Καππαδοκίας»…..

Περισσότερα :     http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=9479#.T8PhBfG9Klo.facebook

……………………………………………………