ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Η ΕΠΙΠΤΩΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΕΙΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ


ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Η ΕΠΙΠΤΩΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΕΙΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ

Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι καλοῦν τὸ λαὸ νὰ διαδηλώσῃ καὶ πάλι εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ τὰς ρήμας τὴν  ἀντίθεσίν του πρὸς τὸν ἐσχάτως ψηφισθέντα νόμον περὶ τῆς προαιρετικῆς(;) τοποθετήσεως μικροηλεκτρονικοῦ κυκλώματος (μικροτσίπ) εἰς γέροντας καὶ βρέφη. Θεωροῦμε ὅτι ἡ πρωτοβουλία ἀνήκει εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ φυσικὰ ἡ λύσις δὲν εἶναι ἡ ἔξοδος τοῦ λαοῦ εἰςτὰς ὁδοὺς καὶ τὰς  ρήμας διὰ διαδηλώσεις. Λύσιν ἀποτελεῖ ἡ ἐν τῇ πράξει μή ἐφαρμογὴ ὑπὸ τῶν χριστιανῶν, καθῆκον δὲ ἡμῶν ἡ ἐνημέρωσίς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ διὰ τὰ ἐπερχόμενα. 

Ὠφείλομε νὰ εἰδοποιήσωμε τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ, ὅτι  ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ μέτρου  ἐπιφέρει τὸν πνευματικὸν θάνατον εἰς τὰ πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἀφορᾶ, διότι:

Α: Τὸ βάπτισμα τοῦ φέροντος τὸ «τσίπ» βρέφους δὲν δύναται νὰ τελεσθῇ καὶ ἄν γίνῃ διὰ τὸν Θεὸν εἶναι ἄκυρον.

Β: Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία διὰ τὸν φέροντα τὸ «τσὶπ» δὲν δύναται νὰ γίνῃ καὶ ἄν γίνῃ διὰ τὸν Θεὸν εἶναι ἄκυρος.

Οὔτε φυσικὰ ἡ θεία κοινωνία, ούτε κἄν ἡ ἱερὰ ἐξομολόγησις δύνανται νὰ εἶναι ἀποδεκταὶ ἀπὸ τὸν Θεὸν.

Ὁ φέρων τὸ σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου τίθεται αὐτομάτως ἐκτὸς Ἐκκλησίας

καὶ τὰ ἱερὰ Μυστήρια πλέον εἰς αὐτὸν εἶναι ἄκυρα. Ὁ γέρων Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης εἶπε. « … τὰ οὖρα δὲν γίνονται ἁγιασμός».

Ἄς ῥίψωμε ὅμως βλέμμα καὶ  στὴν ἱερὰ Ἀποκάλυψι:

« Ἀπ Ἰωάνν. ΙΔ´ 9 … εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,
10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

« Ἀπ Ἰωάνν. ΙΣΤ´ 2 … καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου…»

«Ἀπ Ἰωάνν. ΙΘ´ 20 … καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ ὁ μετ᾿ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην ἐν θείῳ. 21 καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ρομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.»

Εἶναι πλέον καταφανὲς ὅτι μόνον ὁ Θεὸς δύναται νὰ σώσῃ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνας.

Σήμερον, ἑορτὴν τελοῦντες τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἄς τὸν ἐνθυμηθῶμε καὶ ἄς ῥίψωμε βλέμμα εἰς τὰς διδαχάς του…

«…Τὸ κορμί σας ἄς σᾶς τὸ καύσουν, ἄς σᾶς τὸ τηγανίσουν, τὰ πράγματά σας ἄς σᾶς τὰ πάρουν, μὴ σᾶς μέλλῃ, δῶστε τα, δὲν εἶναι ἐδικά σας.
Ψυχή καὶ Χριστός σᾶς χρειάζεται.
Ἐτοῦτα τὰ δύο ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέσῃ, δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρῃ, ἔξω ἄν τύχῃ καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας.
Αὐτά τὰ δύο νὰ τὰ φυλάγετε νὰ μὴν τύχῃ καὶ τὰ χάσετε».

… καὶ ἄς προσευχηθοῦμε…..

 http://ampelwn.wordpress.com/

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ! ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ!


ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ!

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ!
«ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον».
Ρωτήσανε τόν Γέροντα Παΐσιο, γιατί κάποιοι πού συναντοῦν δυσκολίες αὐτοκτονοῦν. Καί ὁ Γέροντας ἀπάντησε, ὅτι αἰτία εἶναι ὁ ἐγωισμός, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ στήν ἀπελπισία. Ὁ διάβολος ψιθυρίζει στό αὐτί τοῦ ἀνθρώπου «ἐν καιρῷ θλίψεως» ὅτι ὅλα τελείωσαν κι ὅτι δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτε πιά γιά τό πρόβλημά του. Αὐτό ὅμως εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμμα τοῦ διαβόλου, πού μᾶς πολεμᾶ μέ τό ἰσχυρότερο ὅπλο του, τήν ἀπελπισία! Κι ἄν ὁ ἄνθρωπος δέ μπορεῖ νά κάνει τίποτε, μπορεῖ ὅμως ὁ Παντοδύναμος Θεός, πού μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι «ἄνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν». Ἀρκεῖ, νά στραφοῦμε σ’ Αὐτόν καί θά μᾶς δώσει ὅ,τι ἀκριβῶς μᾶς χρειάζεται.
Μᾶς καλεῖ: «δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς»!

Αὐτή εἶναι μία ἁπλή, εὔκολη καί συγχρόνως σωτήρια κίνηση πού μᾶς σώζει καί σ’ αὐτήν καί στήν ἄλλη ζωή. Μ’ Αὐτόν μποροῦμε τά πάντα ὅπως διακήρυσσε ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος: «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμούντι με Χριστῷ»!

Ἡ ἐπίγεια κοσμική κοινωνία τῆς λατρείας τοῦ Μαμωνᾶ στήν ὁποία ζοῦμε, ἐπιχειρεῖ συνεχῶς νά ἀπομακρύνει μέ κάθε τρόπο καί μέσο τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Ἐπουράνιο Θεό καί νά τόν στρέφει πρός τόν ἐπίγειο ἄρχοντά της τόν διάβολο. Τόν χειραγωγεῖ, ὥστε νά γίνει αὐτάρκης-αὐτείδωλο, ὅπως ἔγινε ὁ Ἑωσφόρος ἀπό ἔπαρση, ἀποστατώντας ἀπό τόν Δημιουργό του, θεωρώντας τόν ἑαυτό του Θεό καί χάνοντας τόν Παράδεισο. Τόν στρέφει σέ πρόσκαιρα καί ὑλικά-φθαρτά πράγματα ἀπό τά ὁποῖα νομίζει ὅτι θά ἀντλήσει δύναμη καί δόξα-ἀπόλαυση-χαρά. Κατά τόν ἴδιο τρόπο ὁ διάβολος παρέσυρε τούς Πρωτόπλαστους γιά τήν ἐπιθυμία μιᾶς θέωσης χωρίς Θεό, νά χάσουν τήν Ἐδέμ, τήν ἀθανασία καί τήν μακαρία κοινωνία τους μέ τόν Θεό. Ὁ διάβολος καί ἡ δαιμονοκρατούμενη σύγχρονη κοινωνία θέλει τόν ἄνθρωπο ἀνεξάρτητο (ἀπό ὅ,τι σωτήριο καί πνευματικό), ἀλλά οὐσιαστικά ἐξαρτώμενο ἀπό μύρια δεσμά (ἀνάγκες, ἐπιθυμίες, μέριμνες, φοβίες, πάθη κλπ).
Ἡ ζωή εἶναι δῶρο θεόσδοτο καί πολύτιμο. Ὅσες δυσκολίες καί ἄν συνεπάγεται, ἐμπεριέχει ἀνεκτίμητο χρόνο μετανοίας ὁ ὁποῖος ὅταν ἀξιοποιηθεῖ σωστά ὁδηγεῖ στήν αἰώνια σωτηρία καί μακαριότητα! «Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;»;
Κι ἄν ὅλα σοῦ πηγαίνουν ἀντίθετα, τί πτοεῖσαι; Τήν ψυχή σου προφύλαξε! Αὐτήν δέν τήν χάνεις ποτέ κι ἀπό κανέναν, παρά μόνο ἄν τήν παραδώσεις μόνος σου στήν ἀπώλεια!
Ὅλα ἔχουν ἡμερομηνία λήξης καί τά δυσάρεστα καί τά εὐχάριστα. Ἡ ψυχή μονάχα εἶναι αἰώνια!
Ζοῦμε στήν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος ὅπως λέγει ἡ Ἁγία Γραφή. Διά πολλῶν θλίψεων θά περάσουμε στήν αἰώνιο ζωή. Ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε ὅτι: «στενή ἡ πύλη καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ζωήν». Κι αὐτό, ὄχι γιατί ὁ Θεός εἶναι τιμωρός, ἀλλά ἀντίθετα, γιατί εἶναι Μέγας Εὐεργέτης. «Μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε» μᾶς ἀποκάλυψε. Ἡ δική μας ἁμαρτωλότητα καί χοϊκότητα εἶναι οἱ αἰτίες τῶν δυσκολιῶν μας. Τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουμε ἀποτελοῦν ὑψίστης ἀγάπης παραχώρηση Θεοῦ, ὥστε:α)νά καθαρισθεῖ κάθε ρύπος τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός μας καί β)νά ἀποκατασταθεῖ ὁ χιτών μας καί πάλι στήν ἀρχική ἁγνή λευκότητά του, νά γίνει κατάλληλο ἔνδυμα τοῦ γάμου μας μέ τόν Χριστό, ὥστε νά ἔχουμε πρόσωπο νά εἰσέλθουμε εἰς τόν Νυμφῶνα Του καί νά εἴμαστε γιά πάντα μαζί Του!
Ὁ χρυσός περνᾶ ἀπό καυτερό καμίνι γιά νά ἀποδειχθεῖ ἡ γνησιότητά του καί ἡ ἀξία του. Κι ὅταν βγεῖ ἀπό αὐτό, ἔχει καθαρισθεῖ κι ἀστράφτει περισσότερο ἀπό πρίν.
Τό ἴδιο καί ὁ κάθε ἄνθρωπος. Ἡ πίστη μας καί ἡ ἀγάπη μας πρός τόν Πλάστη μας, θά δοκιμασθοῦν στό καμίνι τῶν θλίψεων γιά νά ἀποδείξουν τήν γνησιότητά τους.
Μέ προσευχή, μετάνοια, ἐξομολόγηση καί τακτικό ἐκκλησιασμό, τό ἀρχικῶς δύσκολο πέρασμα ἀπό τό καμίνι τῶν θλίψεων, μετατρέπεται ἀπό «ἀδύνατον παρ’ ἀνθρώποις», σέ εὐάρεστη θυσία αἰνέσεως πρός τόν Θεό, ἀφοῦ «τά ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷἐστί».
Ὁ Κύριος θά στεφανώσει αὐτόν πού δέν γογγύζει ὄντας μέσα στά προβλήματά του ἀλλά ἀντίθετα Τόν εὐχαριστεῖ καί Τόν δοξολογεῖ. Αὐτόν θά τόν θεωρήσει ὡς μάρτυρα τῷ πνεύματι. Ἡ πρόσκαιρη δυσκολία πού ζοῦμε τώρα, δέν εἶναι παρά μία ἀμελητέα σταγόνα σέ ἕναν ἄπειρο ὠκεανό μακαριότητος πού μᾶς ἑτοίμασε ὁ Πανάγαθος Θεός μας γιά πάντα! «Τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ’ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν».
Ἄς θυμόμαστε τόν δίκαιο Ἰώβ καί τήν ἁγία ὑπομονή του πού μακαρίζεται καί θά μακαρίζεται ὡς παράδειγμα πρός μίμησιν, σέ ὅλες τις ἐποχές. Ἄς θυμόμαστε κάθε δεινό πού ὑπέμεινε καί πῶς τελικά ἀνταμείφθηκε ἀπό τόν Θεό ἀκόμη κι ἀπό αὐτήν τή ζωή, μέ πλήρη ἀποκατάσταση ὅλων ὅσων ὑπέστη καί εἶχε χάσει!
Ὁ Ἰούδας πρόδωσε τόν Κύριο, μετεμελήθη ἀλλά δέ μετενόησε. Ἔκρινε μόνος του ἐγωιστικά τόν ἑαυτό του ὡς Θεός κι αὐτοκτόνησε χάνοντας τά πάντα! Ἕνα ταπεινό, ἐκ καρδίας «συγνώμη» πρός τόν Κύριο, θά ἀρκοῦσε νά σβήσει τήν ἀπελπισία του καί τήν ὑπερηφάνεια του, θά ἀρκοῦσε νά τοῦ δώσει κουράγιο καί νά τόν πληρώσει μέ Θεῖο Ἔλεος καί τελικῶς νά σωθεῖ κι αὐτός παραμένοντας μαζί μέ τούς ἄλλους μαθητές τοῦ Χριστοῦ.
Ἄς μή γίνουμε Ἰοῦδες κι ἐμεῖς! Πορευόμενοι ἀνάμεσα στά δίκαια καί ἄδικα πού μᾶς συμβαίνουν, στά εὔκολα καί δύσκολα, στά εὐχάριστα καί δυσάρεστα πού ὅλα ὅμως εἶναι μέσα στό σωτήριο σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά ἐμᾶς καί φροντισμένα ἀπό τά ἴδια Του τά χέρια, ἄς κράζουμε πρός Αὐτόν:
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἰλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ κι ἐλέησόν με!
Σέ εὐχαριστῶ Θεέ μου!
Δόξα Σοι ὁ Θεός πάντων ἕνεκεν! Ἀμήν!
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

«Μη φοβάσαι, θα γίνει καλά ο Παντελής». Νεο θαυμα του Γεροντα Παισιου στις Σερρες


Το κείμενο που ακολουθεί είναι προδημοσιεύση άρθρου. Θα δημοσιευθεί στο ορθόδοξο αντιαιρετικό περιοδικό ΔΙΑΛΟΓΟΣ στο τεύχος Σεπτεμβρίου ( τον Αύγουστο δεν εκδίδεται ) αλλά λόγω της βαρύτητας του θαύματος,κρίθηκε σωστό να μαθευτεί νωρίτερα και από άλλα μέσα,για το καλό του ορθόδοξου ποιμνοίου στους δύσκολους καιρούς που περναέι η ευλογημένη πατρίδα μας.Υπάρχει και ενυπόγραφη άδεια του εκδότη για όποιον τη θελήσει.

«Πριν μερικές εβδομάδες ακόμα ένα σύγχρονο θαύμα του γέροντος Παισιου έλαβε χώρα σε ένα μικρό χωριό των Σερρών.Το περιέγραψε στον υποδιάκονο Αμφιλόχιο, του Ιερού Καθεδρικού Ναού των Ταξιαρχών Σερρών, ο βιώσας το θαύμα Παντελής Κ.


Ο Παντελής 18 ετών,νεος χρήστης ναρκωτικών ουσιών, είχε ένα τρομερό ατύχημα με το μηχανάκι του λίγο πιο έξω από το χωριο του με αποτέλεσμα να τραμαυτιστεί σοβαρά στο κεφάλι και να πάθει εγκεφαλική διάσειση. Πιθανότατα ήταν υπό την επίρροια ουσιών γιατί παρόλο που ήταν σε προγράμματα αποτοξίνωσης,το δαιμόνιο αυτό της ηρωίνης δεν έλεγε να βγει από μέσα του. Μπήκε εσπευμένα στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί τον είχαν σε καταστολή και μετά και από ενδονοσοκομειακή μόλυνση ήταν σε κώμα με τελική γνωμάτευση ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Οι γιατροί μην έχοντας άλλα μέσα στη διάθεσή τους,σήκωσαν τα χέρια ψηλά και είπαν στην χαροκαμένη μητέρα του ότι ειναι στα χέρια του θεού.
Η ημερομηνία της τελικής γνωμάτευσης για εγκεφαλικό θάνατο ήταν η 13η Ιουλίου. Σε 1 ημέρα ο γιος της θα έκλεινε τα 18 του χρόνια, και αντί να μπει στην ενήλικη ζωή, τον έβλεπε στο κρεβάτι να παλεύει, όχι για τον γνωστό αγώνα κατά της μάστιγας των ναρκωτικών, αλλά τελείως άμεσα για την επιβίωσή του. Η αξιαγάπητη Κυρία Αναστασία δεν το έβαλε κάτω. Με την προτροπή του Άγιου πνευματικου της, παππούλη Αθανάσιου, πήρε το ΚΤΕΛ για Θεσσαλονίκη την επόμενη ημέρα και κατευθυνθηκε προς την ιερά μονή ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΣΟΥΡΩΤΗ. Γνώριζε για το μεγαλείο του γέροντα-Πα’ι’σίου, δε γνώριζε όμως οτι εκείνη την ημέρα 14 Ιουλίου συμπληρονώντουσαν 18 χρόνια απο την κοίμηση του γέροντα.
Όταν έφτασε και είδε τη λαοσύναξη απόρησε, αλλά οταν της είπαν οτι ο γέροντας πέθανε την ίδια μέρα που γέννησε τον μονάκριβο γιο της κόντεψε να λιποθυμήσει. Ενιωσε κατι που δεν μπορει ακόμα να περιγράψει.Μια ένωση με το θείο,την αύρα του γέροντα και γενικά ότι κάτι καλό θα βγει.
Παρόλη την κρισιμότητα της κατάστασης του γιού της, δεν το χρησιμοποίησε σαν αιτία και περίμενε με ταπεινωση και γονατιστή πάνω από 4 ώρες μέχρι να έρθει η σειρά της να προσκυνήσει το μέρος όπου κοιμάται ο γέροντας-Παΐσιος.
Προσευχήθηκε για το σπλάχνο της και πήρε λίγο χώμα από το μνήμα, το οποίο χώμα το πήγε στον πνευματικότης, και ο οποίος αφού το διάβασε, έφτιαξε ένα αυτοσχεδιο φυλακτό. Η κυρία Αναστασία ΄ετρεξε στο νοσοκομείο και το εναπόθεσε κάτω από το μαξιλάρι του παιδιού της.
Το ίδιο κιόλας βράδυ είδε στον ύπνο της τον Γέροντα Παΐσιο να της λέει «Μη φοβάσαι, θα γίνει καλά ο Παντελής».
Το επόμενο πρωί ο Παντελής συνήλθε υγιέστατος κάτι που οι γιατροί αδυνατούσαν να εξηγήσουν. Μια έντονη ευωδία είχε κατακλύσει το δωμάτιο και αργότερα διαπίστωσαν ότι αυτή η μυρωδιά, προέρχονταν από το μαξιλάρι του Παντελή, στο οπoίου η μητέρα του είχε τοποθετήσει κρυφά το φυλαχτό με το χώμα από τον τάφο του Γέροντα . Το μόνο που θυμάται ο Παντελής από το λήθαργο του, είναι η φιγούρα ενός μαυροφορεμένου γέροντα να του λέει : ‘ άντε σήκω παλικάρι μου να πας στη μαμά σου, τα κόλυβα σου δε τα έχεις στο ζωνάρι, θα αργησουμε να τα φαμε’.
Ο Παντελής από εκείνο το πρωινό έχει μια αποστροφή για τα ναρκωτικά και υγιέστατος διαβάζει και προσπαθεί να μπει στο πανεπιστήμιο. Εξομολογείται στον πνευματικό της μητέρας του και θέλησε να μοιραστει το θαύμα που βίωσε η οικογένεια του, με τον υποδιάκονο Αμφιλόχιο.

«ο Θεός μερικές φορές, όταν κάποιος δεν καταλαβαίνη με το καλό, του δίνει μια δοκιμασία, για να συνέλθη. Αν δεν υπήρχε λίγος πόνος, αρρώστιες κ.λπ., θα γίνονταν θηρία οι άνθρωποι· δεν θα πλησίαζαν καθόλου στον Θεό.»: Γεροντας Παΐσιος.

πηγή: Ορθόδοξο αντιαιρετικό περιοδικό ΔΙΑΛΟΓΟΣ.

http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr

Νομοσχέδιο γιά ‘εκμάθηση τής Τουρκικής γλώσσας στίς 3 τάξεις τού Γυμνασίου (ΦΕΚ 867Β’1007.2006)


Νομοσχέδιο γιά ‘εκμάθηση τής Τουρκικής γλώσσας στίς 3 τάξεις τού Γυμνασίου (ΦΕΚ 867Β’1007.2006).pdf

‘Ενα ‘απίστευτο Νομοσχέδιο (ΦΕΚ 867/Β’/10/07.2006) καθιερώνει τήν ‘εκμάθηση τής Τουρκικής γλώσσας στίς 3 τάξεις τού Γυμνασίου. !!! Καί μάλιστα σέ Πανελλήνιο ‘επίπεδο, (δέν υπάρχει πουθενά ειδική μνεία ότι θά ισχύσει τοπικά π.χ. σέ ‘ορισμένα σχολεία τής Θράκης). ‘Ο ‘ενδοτισμός καί ραγιαδισμός τών Κυβερνήσεων μας ξεπερνάει πλέον κάθε όριο καί κάθε φαντασία.

‘Υποτιθέμενος σκοπός είναι :

”Με τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στο Γυμνάσιο επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα προκειμένου να έρθουν σε επαφή με την επίσημη γλώσσα μιας γειτονικής χώρας, της Τουρκίας. Συγκεκριμένα:

• Να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο.

• Να αναπτύσσουν γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσική ικανότητα. Η εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας θα συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και την κατανόηση της διαφορετικότητας.

• Να εξοικειώνονται με διαφορετικά επίπεδα και είδη λόγου.

• Να αναπτύσσουν πραγματολογική ικανότητα, δηλαδή να αναπτύσσουν λειτουργικές δεξιότητες λόγου.

Να χρησιμοποιούν την τουρκική γλώσσα ως μέσο απόκτησης νέων γνώσεων και πολιτισμικών εμπειριών.

Δηλαδή μέχρι σήμερα κατ’ αυτούς είμαστε ‘αμόρφωτοι ίσως καί άξεστοι χωρίς γνώσεις, πολιτιστικές ‘εμπειρίες, ‘απομονωμένοι καί περιχαρακωμένοι στήν ‘ακρη τού Παγκοσμίου πολιτισμικού γίγνεσθαι κάι τώρα μέ τήν έκμάθηση τής Τουρκικής γλώσσας , θά ‘εξελιχθούμε πολιτιστικά ;;;

http://norfid.wordpress.com

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΑΛΗ!

 Δεν έχει όριο πλεον ο… »αφελληνισμός» του Υπουργείου παιδείας στα εγχειρίδια του δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου… Συγκεκριμένα στα βιβλία της ιστορίας έχουν αφαιρεθεί οι χάρτες των Ελληνικών αποικισμών της κλασσικής εποχής στις περιοχές της Μεσογείου, Ευξείνου Πόντου και Βαλκανίων με αποτέλεσμα ο Ελληνικός κόσμος εκείνης της εποχής, αντί να φαίνεται ως μια κραταιά αυτοκρατορία φαντάζει πλεον ως μια κουκίδα στα μάτια των μαθητών!!!

Για ποιόν λόγο και απο ποιούς όμως επιτελείται αυτή η σταδιακή αποξήλωση της ιστορίας μας;

Μήπως προσπαθούν κάποιοι κύκλοι να σταματήσουν να καλλιεργούν στο υποσυνείδητο των μαθητών τη μεγαλειώδη κληρονομιά του Ελληνισμού και να την αντικαταστήσουν με μιζέρια και ηττοπάθεια;

Ποιοί προσπαθούν να »βιάσουν» την Ελληνική ιστορία; Γιατί πλεον στα σχολεία δεν δίνουν στα παιδιά μας αξίες, αρετές, ευγενικά ιδανικά και δεν τους μαθαίνουν τα πραγματικά γεγονότα;

Μήπως κάποιοι θέλουν τον σταδιακό εκφυλισμό της κοινωνίας μας και όχι την πραγματική πρόοδο;

Eνδιαφέρον παρουσιάζει και το παρακάτω απόσπασμα απο το περιοδικό »η Δράση» τεύχος Ιούλιος- Ιούνιος 2012:

 Αρχίζοντας μέ τή Γλώσσα τής Ε’ τάξης (σελ. 23) βλέπουμε τόν άγιο Ιωσήφ χωρίς φωτοστέφανο νά αγκα­λιάζει τήν Παναγία, χωρίς φωτοστέ­φανο καί αυτή. Επίσης βλέπουμε τόν Χριστό σαν ενα απλό μωρό χωρίς φωτοστέφανο. Όλο τό βιβλίο έχει δυο φωτογραφίες γιά τά Χριστούγεννα. Συ­νεχίζοντας βλέπουμε ότι όλο τό κεφά­λαιο γιά τά Χριστούγεννα αναφέρεται στή μάγισσα Φρικαντέλα (σελ. 26). Βά­ζουν ένα παιδί μετανάστη (σελ. 24) νά θέτει σέ άμφιβολία γιά τό αν υπάρχουν άγγελοι, καί αύτοί μόνο για τους χορτάτους. Άκόμη (σελ. 29) βλέπουμε τά Θε­οφάνια νά είναι ένας άπλός αγώνας κολύμβησης. Βάζουν τά παιδιά νά φαντάζονται ότι είναι δέντρα (σελ. 31) όχι. πάντως νοήμονα όντα. Πλήση εγκε­φάλου έπίσης γίνεται (σελ. 11 καί 12) ειδικά γιά τούς έξωγήινους. 
Στό Ανθολόγιο τής Γλώσσας Ε’ (σελ. 154) ό Τα Κι Κο ό Κινέζος αναρωτιέται: « .. Τά μάτια του γιατρού ήταν γλυκά και τά μάτια τοϋ Χρίστου ήταν γλυκά». Τί ώραία βλασφημία! Παρουσιάζουν επίσης τό βάψιμο τών αυγών σάν παλιό’ ειδωλολατρικό έθιμο πού πήραμε καί ότι ό Χριστός άπλώς σήκωσε τήν πλάκα καί βγήκε (σελ. 174, 175, 177).
Ό ‘Άι-Βασίλης κάνει μπουγάδα μέ τά σώβρακά του (Δ’τάξη Γλώσσα σελ. 52). Τά παιδιά μαθαίνουν νά γράφουν Χαίκοΰ (Γ’τάξη, Γλώσσα σελ. 68) πού είναι επηρεασμένα άπό τό Βουδισμό Ζέν, άλλά όχι Όμηρο κ.τλ. Ελληνικά.
Διαβάζουμε (Γλώσσα, Β’ δημοτικού σελ. 79) γιά τό ημερολόγιο τής Έβραιοπούλας Ροζίνας, γιά τό 1940 άλλά όχι κάποιου Έλληνα ήρωα π.χ. Κώστα Περρίκου.
Άπό τή Γλώσσα Α’Δημοτικου μαθαί­νουν τά παιδιά: πώς να μπαίνουν σέ ξένα σπίτια νά κρυφακούν, νά κρυφοκοιτάζουν τή νύκτα (σελ. 32, 34, 36, 38) όλα εικονογραφημένα. Στή Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’ τάξης (σελ. 17,18) νιώθουμε περήφανοι πού μιλάμε τά Τουρκικά. Τό Τουρκάκι Έκρέμ δοξάζει τόν Αλλάχ με άνύπαρκτο Χριστό.
Στά Μαθηματικά Γ’τάξης (σελ. 85) υπάρχουν μάγισσες, σεΐχιδες καί γενικά όλα τά ξενόγλωσσα ονόματα καί κυρίως άγοριών.
Κάνουν συνεχώς διαφήμιση (Μαθηματικά Γ’σελ. 102)  στό Ταγκράμ, άλλά όχι στό αρχαιότερο Γεωμετρικό παιχνίδι τό ≪Λούκουλος≫ του Αρχιμήδη.
Στά Θρησκευτικά Δ’ (σελ. 98, μάς κάνουν πλύση εγκεφάλου μέ τούς μετανάστες, παρουσιάζοντας τούς Έλληνες σάν ρατσιστές.
Στά Θρησκευτικά Ε'(σελ. 92) άναφέρουν σάν αιρετικό τόν Ρωμανό τό Μελωδό, ότι άντλοΰσε τά θέματά του άπό τά απόκρυφα Ευαγγέλια.
Πηγαίνοντας στήν Ιστορία (Δ’τάξη σελ. 79) άφαιροΰν τίς άποικίες τής αρχαίας Ελλάδας άπό όλο τό μεσογειακό χώρο και τήν δείχνουν σάν ψείρα.
Καλλιεργούν αισθήματα ήττοπάθειας των Ελλήνων (Ε’τάξη σελ. 11) ειδικά άπέναντι στούς Ρωμαίους, χωρίς νά μάς πουν ότι πολυπληθέστεροι Ρωμαίοι μαζί μέ Έλληνες προδότες πολέμησαν εναντίον λίγων Ελλήνων.
Τό διάταγμα τής ανεξιθρησκίας τοϋ Μ. Κωνσταντίνου τό δουλεύουν όπως θέλουν σάν τάχα νά μήν ισχύει στήν Ελλάδα (»στ. Ε’ σελ. 22). Ρωτούν πονηρά τά παιδιά νά άναρωτηθοΰν γιατί ό Μ. Κωνσταντίνος άφησε τούς παλαι­ούς ναούς δίπλα στίς Χριστιανικές (σελ. 27, Ίστορ. Ε’). Γιατί άραγε;
Στήν άλωση της Κωνσταντινούπο­λης Βιβλίο Εργασιών Ιστορίας Ε’ (σελ. 46), ρωτοϋν και ζητούν τά παιδιά να γράψουν τί τά εντυπωσίασε στόν Μωάμεθ τόν Πορθητή. (Βάζοντας δεύτερο στή λίστα τόν Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο).
Δίνουν ψευδή στοιχεία μέ μικρό Τουρκικό στρατό στήν άλωση, Ιστορία Ε'(σελ. 107) (άλλου γράφουν πάνω άπό 60.000, άλλού 100.000). Ιστορικά εμείς ξέρουμε ότι τό νούμερο ήταν πολύ μεγαλύτερο.
Γράφουν (Ιστορία Ε’σελ. 106) ότι τήν άμυνα τής Κωνσταντινούπολης τήν άνέθεσε ό Πα­λαιολόγος στόν Ίουστινιάνη λές καί αυτός ήταν άπλός παρατηρητής, τονίζοντας τό με­γαλείο του Ίουστινιάνη καί του Μωάμεθ.
Αύτά τά βιβλία είναι όλα σαβούρες. Σέ τί vα πρωτοαναφερθεί κανείς; Καί αύτά είναι μόνο λίγα.

Μέ σεβασμό Κουσίδου Πελαγία, Δράκα

Σημείωση ΕL-D:

Αυτός είναι ο »χάρτης» των Ελληνικών αποικιών της κλασσικής εποχής που διδάσκουν στα παιδιά στο βιβλίο ιστορίας της Δ’ δημοτικού. Όπως φαίνεται σχεδόν όλες οι Ελληνικές πόλεις των Βαλκανίων, Ευξείνου Πόντου, Μ.Ασίας, Κύπρου, Παλαιστίνης, Αδριατικής, Βόρειας Αφρικής, Σικελίας, Σαρδηνίας, Κορσικής,  έχουν  εξαφανιστεί ενώ παρουσιάζουν αραιά μόνο 3-4 διάσπαρτες στο χώρο της Μεσογείου…

Τα συμπεράσματα δικά σας…

http://el-democracy.blogspot.gr

Νέα προσπάθεια ἀλλοίωσεως καὶ καταστροφῆςτῆς ἑλληνικὴς γλώσσης…


Φωτογραφία Εξώφυλλου

Νέα προσπάθεια ἀλλοίωσεως καὶ καταστροφῆςτῆς ἑλληνικὴς γλώσσης…

Στὴν «Νέα Ἑλληνικὴ Γραμματικὴ» γιὰ τὴν Ε’ και ΣΤ’ δημοτικοῦ ποὺ συνεταχθεῖσα ἀπὀ τοὺς: Εἰρήνη Φιλιππάκη – Warburton, Μιχάλη Γεωργιαφέντη, Γεώργιο Κοτζόγλου καὶ τὴν Μαργαρίτα Λουκᾶ καὶ ἐξεδώθῃ ἀπό τὸν Ὁργανισμὸ Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰδρύματος (Ἰνστιτούτου) καὶ ἡ ὁποία ἀντικαθιστᾶ τὴν πλέον τῶν 30 χρόνων, ἱσχύουσα γραμματικὴ τοῦ Μανώλη Τριανταφυλλίδη.Σὰν φωνήεντα ὰναφέροναι μόνον τὰ «α, ε, ι, ο» καί… ὁ δίφθογγος «ου».
Ἀπουσιάζουν παντελῶς τὰ φωνήεντα «η» και «υ» καὶ «ω».
Ἀπὸ δὲ τὰ σύμφωνα ἀπουσιάζουν τὰ «ξ». «ψ» γνωστὰ ὡς διπλὰ καὶ ὁ δίφθογγος «γγ».
᾿Αναφέρονται δὲ ὡς σύμφωνα οἱ δίφθογγοι «μπ, ντ, γκ».
Πρόκειται γιὰ θρασύτατο σχέδιο ἁπλοποιήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου ποὺ σκοπὸ ἔχει τὴν ὑπεραπλοποίσι τῆς ἑλληνικῆς ὥστε αυτὴ νὰ εἶναι προσιτὴ ἀπὸ τὰ στίφη τῶν λαθρομεταναστῶν ποὺ κατακλύζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ προσαρμόζονται εὔκολα, στὸ όνομα τῆς παγκοσμοιοποιήσεως….
Παρατηρώντας προσεκτικᾶ στήν Α’ φωτογραφία ὅπου εἰκονίζονται τέσσερα παιδάκια παρατηροῦμε ὅτι τὸ πρῶτο εἶναι ἐξ ἀφρικῆς…Οἱ ἀλλαγὲς εἰναι ἀπολύτως σύμφωνες μὲ σχετικὴ εἰσήγησι ποὺ ὑπέβαλε πρὸς τὸν ὑπουργὸ Παιδείας τῆς Κύπρου Ἀνδρέα Δημητρίου ὁ Kύπριος εὐρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης,.
Ὁ κ. Ματσάκης ἐπρότεινε στὸν Κύπριο ὑπουργό τὴν σύστασι μιᾶς ὁλιγομελοῦς ἐπιτροπῆς γλωσσολόγων, οἱ ὁποίοι θὰ μποροῦσαν, νὰ εἐνδιατρίψουν ἐπί τοῦ θέματος καὶ νὰ δώσουν μία πρότασι γιὰ τὸν ἐκμοντερνισμὸ/ἀπλοποίησι τῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς.
Στὴν ἐπιστολὴν του ὁ Κύπριος εὐρωβουλευτὴς παρέθετε ὡς πρότασι τὰ ἐξῆς:
1. Νὰ καταργηθοῦν τὰ γράμματα ‘η’ καὶ ‘υ’ καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὸ γράμμα ‘ι’.
2. Νὰ καταργηθῇ τὸ γράμμα ‘ω’ καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὸ γράμμα ‘ο’.
3. Νὰ καταργηθοῦν οἱ ἐξῆς συνδυασμοὶ γραμμάτων καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ὡς ἐξῆς: αι’—> ‘ε’, ‘ει’—>’ι’, ‘οι—>ι’, ‘υι’—>ι’, ’αυ’—>’αβ’, ‘ευ’—>’εβ’
4. Νὰ καταργηθῇ ἡ χρήσις τοῦ ‘γγ’ καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὸ’γκ’.
5. Νὰ καταργηθῇ τὸ τελικὸ γράμμα ‘ς’ καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὸ γράμμα ‘σ’.Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος, είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.Να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του.Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία …
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός για να αρχίσει αυτό το έθνος να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα».

Μίλαν Κούντερα (Το βιβλίο του γέλιου και της λήθης)
Νέα προσπάθεια ἀλλοίωσεως καὶ καταστροφῆςτῆς ἑλληνικὴς γλώσσης...</p><br /><br />
<p>Στὴν «Νέα Ἑλληνικὴ Γραμματικὴ» γιὰ τὴν Ε' και ΣΤ' δημοτικοῦ ποὺ  συνεταχθεῖσα ἀπὀ τοὺς:  Εἰρήνη Φιλιππάκη – Warburton, Μιχάλη Γεωργιαφέντη, Γεώργιο Κοτζόγλου καὶ τὴν Μαργαρίτα Λουκᾶ καὶ ἐξεδώθῃ ἀπό τὸν Ὁργανισμὸ Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰδρύματος (Ἰνστιτούτου) καὶ ἡ ὁποία ἀντικαθιστᾶ τὴν πλέον τῶν 30 χρόνων, ἱσχύουσα γραμματικὴ τοῦ Μανώλη Τριανταφυλλίδη.</p><br /><br />
<p>Σὰν φωνήεντα ὰναφέροναι μόνον τὰ «α, ε, ι, ο» καί... ὁ δίφθογγος «ου».<br /><br /><br />
Ἀπουσιάζουν παντελῶς τὰ φωνήεντα «η» και «υ» καὶ «ω».<br /><br /><br />
Ἀπὸ δὲ τὰ σύμφωνα ἀπουσιάζουν τὰ «ξ». «ψ» γνωστὰ ὡς διπλὰ καὶ ὁ δίφθογγος «γγ».<br /><br /><br />
᾿Αναφέρονται δὲ ὡς σύμφωνα οἱ δίφθογγοι «μπ, ντ, γκ».<br /><br /><br />
Πρόκειται γιὰ θρασύτατο σχέδιο ἁπλοποιήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου ποὺ σκοπὸ ἔχει τὴν ὑπεραπλοποίσι τῆς ἑλληνικῆς ὥστε αυτὴ νὰ εἶναι προσιτὴ ἀπὸ τὰ στίφη τῶν λαθρομεταναστῶν ποὺ κατακλύζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ προσαρμόζονται εὔκολα, στὸ όνομα τῆς παγκοσμοιοποιήσεως....<br /><br /><br />
 Παρατηρώντας προσεκτικᾶ στήν Α’  φωτογραφία ὅπου εἰκονίζονται τέσσερα παιδάκια παρατηροῦμε ὅτι τὸ πρῶτο εἶναι ἐξ ἀφρικῆς...</p><br /><br />
<p>Οἱ ἀλλαγὲς εἰναι ἀπολύτως σύμφωνες μὲ σχετικὴ εἰσήγησι ποὺ ὑπέβαλε πρὸς τὸν ὑπουργὸ Παιδείας τῆς Κύπρου Ἀνδρέα Δημητρίου ὁ Kύπριος εὐρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης,.<br /><br /><br />
Ὁ κ. Ματσάκης ἐπρότεινε στὸν Κύπριο ὑπουργό τὴν σύστασι μιᾶς ὁλιγομελοῦς ἐπιτροπῆς γλωσσολόγων, οἱ ὁποίοι θὰ μποροῦσαν, νὰ εἐνδιατρίψουν ἐπί τοῦ θέματος καὶ νὰ δώσουν μία πρότασι γιὰ τὸν ἐκμοντερνισμὸ/ἀπλοποίησι τῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς.<br /><br /><br />
Στὴν ἐπιστολὴν του ὁ Κύπριος εὐρωβουλευτὴς παρέθετε ὡς πρότασι  τὰ ἐξῆς:<br /><br /><br />
1. Νὰ καταργηθοῦν τὰ γράμματα ‘η’ καὶ ‘υ’ καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὸ γράμμα ‘ι’.<br /><br /><br />
2. Νὰ καταργηθῇ τὸ γράμμα ‘ω’ καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὸ γράμμα ‘ο’.<br /><br /><br />
3. Νὰ καταργηθοῦν οἱ ἐξῆς συνδυασμοὶ γραμμάτων καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ὡς ἐξῆς: αι’—> ‘ε’, ‘ει’—>’ι’, ‘οι—>ι’, ‘υι’—>ι’, ’αυ’—>’αβ’, ‘ευ’—>’εβ’<br /><br /><br />
4. Νὰ καταργηθῇ ἡ χρήσις τοῦ ‘γγ’ καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὸ’γκ’.<br /><br /><br />
5. Νὰ καταργηθῇ τὸ τελικὸ γράμμα ‘ς’ καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὸ γράμμα ‘σ’.</p><br /><br />
<p>Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος, είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.Να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του.Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία ...<br /><br /><br />
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός για να αρχίσει αυτό το έθνος<br /><br /><br />
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα».</p><br /><br />
<p>Μίλαν Κούντερα (Το βιβλίο του γέλιου και της λήθης)
Δημήτριος Μακεδών Περιπίδης facebook.com/groups

John Testium κάποιες μικρὲς παρατηρήσεις:

1) Ὁ Τριανταφυλλίδης ἀνέφερε κι αὐτός κάτι ἀνάλογο (5 φωνήεντα/φθόγγοι), πρᾶγμα μὲ τὸ ὁποῖο ἐγὼ προσωπικὰ δὲν συμφωνῶ. Εἶναι μπακαλική ἡ ἀντίληψις καὶ τοῦ Μ.Τ. καί τῶν συγχρόνων περὶ 5 φωνηέντων/φθόγγων καὶ ἀποκαλύπτει ἔλλειψιν ἀκουστικὴν ἢ ἀδυναμίαν νὰ διαχωρίζουν αὐτὰ ποὺ λέγονται καὶ ἀκούγονται. Ἀναφέρουν μάλιστα καὶ τὸ διεθνὲς φωνητικὸν ἀλφάβητον (IPA) ἐνῶ προφανῶς ἀγνοοῦν ὅτι οἱ ἢχοι ποὺ αὐτὸ περιγράφει ἀπαντῶνται καὶ στὴν Ἑλληνικήν. Δηλ. μόνον 5 δὲν εἶναι τὰ φωνήεντά μας… Τέλος πάντων.

2) δὲν ὑπάρχει *ὁ* δίφθογγος, εἶναι *ἡ* δίφθογγος (συλλαβή φωνηέντων: φωνήεντα ποὺ ὡς φθόγγοι, ἦχοι δηλ. προφέρονται κατὰ τέτοιον τρόπον ὥστε νὰ μὴν μποροῦν νὰ διαχωρισθοῦν. Τὸ ὅτι γράφονται διὰ 2 διαφορετικῶν *στοιχείων* = γραφημάτων = γραμμάτων εἶναι κατὰ συνθήκην. Κ.λπ.)

3) συμπλέγματα συμφώνων δὲν λέγονται οὔτε εἶναι «δίφθογγοι». Οἱ περιπτώσεις ποὺ γνωρίζομε στὴν Ἑλληνικὴν εἶναι τὰ λεγόμενα «διπλᾶ»: ζ, ξ, ψ. Τὰ μπ, ντ, γκ/γγ εἶναι ἀτελῆς καὶ κατὰ συνθήκην ἀπόδωσις τῶν [b,d,g] (ἐνῷ τὰ γκ/γγ γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἀνέκαθεν ἀπεικόνιζαν τὸν ἦχο [ŋ = ng]) ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ [β,γ,δ] ἔπαψαν νὰ προφέρονται ὡς [b,g,d] ὅπως στὴν ἀρχαιότητα καὶ ἔγιναν «τριβόμενα» ὅπως προφέρονται σήμερα (μαζὶ μὲ τὰ δασέα φ,χ,θ…).

4) Ἡ σκέψις σου περὶ ἁπλοποιήσεως γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τὰ στίφη τῶν (λαθρο) μεταναστῶν εἶναι μᾶλλον ἄτοπος, διότι περισσότερο θὰ μπερδευτοῦν κι αὐτοί κι ἐμεῖς μὲ τὰ νέα μαγειρέματα…

5) τὸ 1ον ἀπὸ ἀριστερὰ παιδάκι στὸ σκίτσο μᾶλλον πάσχῃ ἐκ Μεσογειακῆς ἀναιμίας… θὰ ἔλεγα. Μαῦροι, νέγροι, ἀράπηδες ἢ ὅπως ἀλλοιῶς λέγονται ὑπῆρχαν ἀνέκαθεν στὴν Ἑλλάδα. Ἀπεικονίζονται μάλιστα καὶ σὲ διάφορα ἀγγεῖα κ.λπ. Σήμερα κυκλοφοροῦν ἐκτὸς τῶν μεταναστῶν, λαθρώ ἢ ὄχι, καὶ «μαῦροι» ποὺ κάποιος τῶν γονέων τους εἶναι Ἕλλην(ίς), δηλ. δὲν εἶναι Ἕλληνες; Πληρώνουν φόρους, ὑπηρετοῦν στρατιωτικὴν θητεία κ.λπ. μὲ ὅλες δηλ. τὶς ὑποχρεώσεις καὶ ὀφέλη ποὺ συνεπάγεται ἡ ἰθαγένεια/ὑπηκοότης των. Ἀλίμονο ἂν κρίνωμε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἐμφάνισίν του, κάποια γονίδια, γλωσσικὲς ἱκανότητες, ἐπιδόσεις στὰ ἀθλήματα, … κόμμα ποὺ ψηφίζει, θρήσκευμα, σεξουαλικὴν κλῖσι καὶ δὲν ξέρω τί ἄλλο. Ἄσχετα ποὺ κανεὶς δὲν ἔβαλε ἢ ἐζήτησε δικαστήν.
Ἂν ἡ διατήρησις τῶν Ἑλληνικῶν «ἱερῶν» ἔχῃ σημασία, θὰ ἔπρεπε νὰ σκεφθοῦμε πρῶτα ποιά εἶναι αὐτά… καὶ νὰ τα καλλιεργήσωμε θετικά καὶ ὄχι ἀποκλείοντες ἄλλους ποὺ ἴσως θέλουν νὰ συμμετέχουν σ᾽αὐτά.

6) τὸ τί προτείνει ὁ κάθε καραγκιόζης (π.χ. ὁ Ματσάκης) δὲν δεσμεύει κανέναν. Ἄλλωστε ἡ ἔκφρασις εἶναι (ἐπισήμως) ἐλευθέρα καὶ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ γράφῃ ὅπως ἐπιθυμεῖ. Ἔκανε κανεὶς μήνυσι ἢ ἐδίωξε τὶς ὁρδὲς τῶν γρηκλισογραφιάδων; Κι ὁ Ματσάκης κάποιους λόγους θὰ ἔχῃ, ὅπως π.χ. τὸ ὅτι δυσκολεύεται νὰ γράψῃ σὰν ἄνθρωπος καὶ κοπιάζει. Ἀπορῶ, γιατί δὲν προτείνει τὴν ἁπλοποίησιν τῆς Ἀγγλικῆς γλώσσης; Τί θέλει μὲ τὴν Ἑλληνικήν ἀφοῦ δὲν τὰ φέρνει βόλτα;

Δημήτρης Χατζησταυρίδης: ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ!

Ἀνακοίνωση-Διαφήμιση μιᾶς «ἀντιθρησκευτικῆς βραδιᾶς» γιὰ τοὺς Ἕλληνες κατοίκους τοῦ χωριοῦ Πεσκαρτὰς τῆς Αμπχαζίας (τότε Ε.Σ.Σ.Δ.) μὲ τὴν ριζοσπαστικὴ γραμματικὴ ποὺ ἐπέβαλλε τὸ Σταλινικὸ καθεστῶς στὴν ἑλληνικὴ γραφή: Εἰκοσαγράμματο ἀλφάβητο, κατάργηση τῶν συμφώνων ξὶ καὶ ψὶ (ξανὰ πλέον στὴ «μόδα»), χρῆσις τοῦ ὕψιλον ἀντὶ τοῦ «οὔ», καὶ ΑΤΟΝΙΚΟ σύστημα.

….Δημήτρης Χατζησταυρίδης : Κύριε Περιπίδη, κάνετε ἕνα τεράστιο λάθος. Γράφετε ὅτι ἡ «ὑπεραπλοποίσι τῆς ἑλληνικῆς ὥστε αυτὴ νὰ εἶναι προσιτὴ ἀπὸ τὰ στίφη τῶν λαθρομεταναστῶν ποὺ κατακλύζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ προσαρμόζονται εὔκολα, στὸ όνομα τῆς παγκοσμοιοποιήσεως». Καμμία τέτοια πρόθεση δὲν ὑπάρχει ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ κράτους. Ὁ στόχος εἶναι οἱ Ἕλληνες καὶ τὸ «βάθεμα καὶ πλάτεμα» τῆς γλωσσικῆς τους ἔνδειας, ὥστε νὰ χειραγωγηθοῦν πλήρως.

http://www.facebook.com/groups/49510971121/

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ!


ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ!

«Κάποια ἡγουμένη μεγάλου μοναστηριοῦ τῆς Μακεδονίας μετέφερε τὰ ἑξῆς:Ὁ Γέροντας τὸ 1983 στὴ Σουρωτὴ εἶχε ἀναφέρει συγκεκριμένα: «Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ θὰ ἀνεβαινοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, θὰ ἐναλλάσσονται τὰ κόμματα, θὰ ἀνακαλοῦνται διατάγματα, θὰ ψηφίζονται νόμοι καὶ θὰ καταργοῦνται ἄλλοι, καὶ θὰ ἐπικρατεῖ σύγχυση καὶ ταραχή. Τότε, ὅμως, θὰ ἀντιδράσουν λίγοι πιστοὶ Χριστιανοὶ ἀλλὰ καὶ τὸ Κ.Κ.Ε..» Μᾶς ἔκανε πολλὴ ἐντύπωση ἐκεῖνο πού εἶπε γιά τό Κ.Κ.Ε. καὶ γελάσαμε, θυμᾶμαι. Εἶπε, ἐπίσης, ὅτι ἐμεῖς θὰ τὰ βλέπαμε ὅλα αὐτὰ ἐνῶ ἐκεῖνος ὄχι..»(βλ. βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», 6η Ἔκδοση, σελ.396-453, γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα).

Πρόταση νόμου για το «ξήλωμα» όλων των μνημονιακών μέτρων κατέθεσε το ΚΚΕ στην Βουλή επιβεβαιώνοντας την προεκλογική του δέσμευση. Επιπροσθέτως, με τον τρόπο αυτό ο Περισσός φαίνεται να επιθυμεί να τραβήξει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή μεταξύ της δικής του αντιπολιτευτικής τακτικής και αυτής που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη πρόταση νόμου που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν για την κατάργηση συνολικά του Μνημονίου αλλά για την επαναφορά των εργασιακών.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο του ΚΚΕ προτείνεται η κατάργηση των Μνημονίων, του Μεσοπροθέσμου, των εφαρμοστικών νόμων και της δανειακής σύμβασης.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «το ΚΚΕ ζητά την την κατάργηση του μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015 καθώς επίσης και των αντιλαϊκών μέτρων που βασίζονται στις δανειακές συμβάσεις και στα μνημόνια των λεγόμενων εφαρμοστικών νόμων. Είναι οι νόμοι που: τσακίζουν μισθούς, συντάξεις και λαϊκά εισοδήματα. Καταργούν συλλογικές συμβάσεις, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Επιβάλλουν δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη και χαράτσια στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων…»και σημειώνουν ότι  «τα μνημόνια επιβλήθηκαν για να διασφαλίσουν την επάνοδο της κερδοφορίας του κεφαλαίου σε μια φάση που εντείνεται ο διεθνής ανταγωνισμός. Η πρόταση που καταθέτει το ΚΚΕ στην Βουλή και η προσπάθεια που θα καταβάλει να γίνει αυτή κτήμα του εργατικού – λαϊκού κινήματος, είναι μια συμβολή στην πάλη για τα λαϊκά συμφέροντα».

Οφείλουμε να πούμε ένα «μπράβο» στους Κομμουνιστές για την ενέργειά τους να καταθέσουν πρόταση νόμου ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ!
Υπενθυμίζουμε πως κανένα άλλο κόμμα δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο: Ούτε ο Σύριζα, ούτε ο Καμμένος, ούτε οι «αντιμνημονιακοί» της Χ.Α!
Ειδικότερα οι τελευταίοι, προφανώς δεν πολυασχολούνται με το θέμα, αφού πρόσφατα ο αρχηγός τους από το βήμα της Βουλής ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ με τον εκπρόσωπο της Μπίλντερμπεργκ και «υπουργό οικονομικών» Στουρνάρα, λέγοντας επί λέξη πως «ΟΝΤΩΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»!!!
Ο καθένας κρίνεται στην πράξη και όχι στα λόγια: Και παρότι πολλοί παριστάνουν τους…μνημονιοφάγους, ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΚΕ τόλμησε να ζητήσει την πλήρη κατάργηση των Μνημονίων με συγκεκριμένο σχέδιο νόμου!
Συγχαρητήρια λοιπόν στην Παπαρήγα (δεν περιμέναμε ποτέ να το πούμε αυτό…!) και ΝΤΡΟΠΗ στους υπολοίπους!


Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ ο Ελεήμων


Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ ο Ελεήμων

Η διήγηση πού ακολουθεί περιγράφει την επίσκεψη ενός καθηγητού του Πανεπιστημίου στήν Κωνσταντινούπολη μέσα στη δεκαετία του 70.
Εκεί είχε φίλους δύο Τούρκους καθηγητές του Πανεπιστημίου της Κων/πολης. Σε συζήτηση πού είχε μαζί τους για τα επερχόμενα ήρθε και το θέμα της επανάκτησης της Πόλης.
Τότε οι Τούρκοι καθηγητές (που απ΄τη συνέχεια φαίνεται ότι ήταν κρυπτοχριστιανοί) του είπαν: » Θέλεις να σε πάμε να δείς κάτι μοναδικό, με την προΰπόθεση ότι θα σου δέσουμε τα μάτια καθ΄όλη την διαδρομή, ώστε να μήν μπορείς να εντοπίσεις το μέρος. Γιατί αυτό που θα αντικρύσεις, αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό. Εκείνος δέχτηκε καί ξεκίνησαν με ένα τζίπ, αυτός με δεμένα τα μάτια, αλλά από την ώρα πού έκαναν να φτάσουν στόν προορισμό τους, υπολόγισε πώς πρέπει νά ήταν περί τά 10 χιλιόμετρα έξω απ΄την Κων/πολη. Τόν κατέβασαν με δεμένα μάτια καί τον οδήγησαν σε ένα μέρος πού απ΄την υγρασία κατάλαβε ότι ήταν σπήλαιο.
Προχώρησαν αρκετά μέσα στο σπήλαιο και όταν έφθασαν σε μια εσωτερική στοά του σπηλαίου του άνοιξαν τα μάτια. Αυτό που αντίκρυσε υπερέβαινε ό,τι μπορούσε να είχε πρίν φανταστεί! Η στοά ήταν αρκετά μεγάλη και σε κάποιο σημείο υπήρχε ένας ανοικτός τάφος χωρίς κανένα διακριτικό. Μέσα στόν τάφο είδε ένα άνδρα ντυμένο με ρούχα βασιλικά της Ρωμαΐκής αυτοκρατορίας, διέκρινε δύο πορφυρούς σταυρούς στούς ώμους, αλλά το συγκλονιστικό ήταν ότι ο άνδρας αυτός ήταν σαν ζωντανός που κοιμάται, είχε δηλαδή ροδαλό χρώμα σαν ζωντανός. Έφερε πλήρη πολεμική εξάρτιση της εποχής και είχε το χέρι του στο ξίφος το οποίο ήταν βγαλμένο σχεδόν όλο απέμεναν δε λίγα εκατοστά για να αποσπαστεί από τή θήκη του. καί ενώ παρατηρούσε άναυδος, οι φίλοι του του είπαν: «Αυτός είναι ο δούξ Ιωάννης Βατάτζης, βασιλεύς της Νίκαιας, αυτός θα ηγηθεί του γένους των Ρωμιών.
Το μυστικό αυτό μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, σέ κάποιους έμπιστους και η παράδοση λέει ότι όταν θα βγεί το σπαθί του τελείως απ΄το θηκάρι, οι Έλληνες θα πάρουν πίσω ότι έχασαν τότε. Καί είναι γεγονός, το έχουμε παρατηρήσει ότι το ξίφος μετακινέιται κατα ενα-δύο χιλιοστα την πενταετία»(;δεν είναι βέβαιο το διάστημα).
Τού έδεσαν τα μάτια πάλι και επέστρεψαν. Φίλος φίλου του καθηγητού και αυτόπτου μάρτυρος, το έχει διηγηθεί γύρω στο 1992 απ’ευθείας σε αδελφικό μου φίλο, γιατρό, αναπληρ.διευθυντή κλινικής, πιστό και σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος μου το μετέφερε. Τότε είμασταν πολύ δίσπιστοι. Μάλιστα εγώ το είπα στόν γέροντά μου που είναι δυσκολόπιστος σ΄αυτά και έχει διάκριση και το άκουσε με προσοχή. «Γιατί όχι;»τον άκουσα έκπληκτος να μου λέει,»το κρατάμε στην καρδιά μας αφού είναι προσδοκία μας και εφ΄όσον οι άγιοί μας έχουν πεί ότι θα γίνουν αυτά, δεν ψεύδονται». Ναί αλλά είναι ο Βατάτζης ο αγαθός βασιλεύς και θα αναστηθεί; τον ρώτησα. «Πολύ πιθανόν»μου απήντησε. Ξέροντας τον γέροντά μου κι εγώ κι ο φίλος μου θεωρήσαμε την απάντησή του σαν απόλυτη επιβεβαίωση. Παρ΄όλα αυτά είμασταν ακόμα επιφυλακτικοί.
Πολύ αργότερα το διασταυρώσαμε με ένα βίντεο όπου μιλάει ο γέρων Εφραίμ, κτήτωρ πολλών μοναστηριών στην Αμερική και λέει πώς στό Αγ. Όρος είχε γνωρίσει έναν άγιο αρχιερέα τον Μηλιτουπόλεως Ιερόθεο που ζούσε τότε μονάζοντας στο αγ. Όρος και του είχε διηγηθεί ότι σε επισκεψή του το 1952 στην Κων/πολη είχε δει (κάτω απο ποιές συνθήκες δεν ξέρω) ακριβώς τα ίδια που περιγράψω πιό πάνω. Μάλιστα έλεγε «στον γ. Εφραίμ ότι «…λίγα εκατοστά παιδάκι μου είχε για να βγεί το σπαθί απ΄το θηκάρι του…». Του το διηγήθηκε το 1955 και φοβόταν (με την εκδίωξη των Ελλήνων απ΄την Πόλη) μήπως είχε έρθει η ώρα του μεγάλου πολέμου. Στό βίντεο αυτό ο γέρων Εφραίμ τονίζει:»…και χείλη αγίου αρχιερερέως ού ψεύδονται…»

byzantium-hellas.blogspot.com

Ο ΄Αγιος Ιωάννης Βατάτζης ο Εξαδάκτυλος , αυτοκράτωρας Βυζαντίου,

Εδώ και τρεις τουλάχιστον δεκαετίες έχω μοιραστεί μαζί με άλλους πατριώτες και χριστιανούς την αγωνία για ενδεχόμενο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και για τη δοκιμασία του ελληνισμού και της ανθρωπότητας γενικότερα. Μέσα από τους θρύλους και τις λαϊκές παραδόσεις, οι εξελίξεις αυτές περνούν μέσα από σύγκρουση με τους Τούρκους και την αναγέννηση του Βυζαντίου. Οι θρύλοι αυτοί έκαναν λόγο για τον «μαρμαρωμένο βασιλιά», ο οποίος είναι εξαδάκτυλος και έχει αφήσει ανολοκλήρωτο ένα έργο, το οποίο, με τη βοήθεια του Θεού , θ’ αναστηθεί για να το ολοκληρώσει. Ποιός είναι όμως αυτός ο «μαρμαρωμένος Αυτοκράτορας»; Πού αναφέρεται ο ρόλος του και πώς σχετίζεται αυτός με τα μελλούμενα για την ευρύτερη περιοχή ;
Για την αναζήτηση της ταυτότητας αυτού του προσώπου, η οποία σχετίζεται – όπως προανέφερα- με τα συγκλονιστικά για τον Ελληνισμό ερχόμενα γεγονότα, αναλώθηκα σ’ έναν αγώνα συγκέντρωσης όλων των προφητειών που αναφέρονται στο σωτήρα αυτοκράτορα. Το υλικό ήταν δυσεύρετο και διάσπαρτο και γι’ αυτό η προσπάθεια αυτή διήρκεσε εικοσιπέντε χρόνια περίπου. (Την έρευνα έκανα στο Άγιο Όρος , τα Ιεροσόλυμα και σ’ όλα τα Μοναστήρια της Ελλάδος).
Από τη μελέτη των δώδεκα προφητειών που συγκέντρωσα και δημοσιεύω στις επόμενες σελίδες του βιβλίου, διαπίστωσα ότι ο εξαδάκτυλος μαρμαρωμένος Βασίλειος είναι ο Ιωάννης Βατάτζης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο οποίος ήταν εξαδάκτυλος και ονομαζόταν επίσης ως ο «μέγας ελεήμων».
Πολλοί μας λέγουν, ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, που θα αναστηθεί στο Βυζάντιο, είναι ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος Αυτοκράτορας. Όλοι οι προφήτες προφητεύουν για Ιωάννη και όχι για Κωνσταντίνο. Άλλοι λέγουν για τον Ιωάννη το Θεολόγο. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος δεν έφυγε από την Έφεσο και την Πάτμο ούτε είναι ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ. Άλλοι λέγουν πως είναι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ο Πρόδρομος δεν έφυγε ποτέ από την έρημο και από τον Ιορδάνη, ούτε πήγε ποτέ στο Βυζάντιο, ούτε είναι εξαδάκτυλος. Άλλοι λέγουν πως είναι ο Κωνσταντίνος πρώην βασιλεύς των Ελλήνων. Όλοι οι προφήτες μας λέγουν για Ιωάννη και όχι για Κωνσταντίνο. Πολλοί άνθρωποι δε γνωρίζουν τίποτε για τα επερχόμενα παγκόσμια γεγονότα, που θα συνταράξουν την ανθρωπότητα.
Επίσης πιστεύω ότι ο Θεός θα επιτρέψει να γίνουν τα γεγονότα στην Τουρκία, γιατί εκεί είναι θαμμένοι οι προφήτες, άλλοι άγιοι και αυτοκράτορες του Βυζαντίου, γιατί εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του Τιμίου Σταυρού , που έφερε η Αγία Ελένη στην Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί βρίσκεται ο χιτώνας του Χριστού, ο σπόγγος, ο κάλαμος, η λόγχη και πολλά άλλα ιερά. Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μείνανε όλα εκεί.
Οφείλω ευχαριστίες στο Μητροπολίτη Μεσσηνίας των Γ.Ο.Χ. Γρηγόριο, ο οποίος έχει γράψει πολλά προφητικά βιβλία, με επιβεβαίωσε ότι είναι ο Ιωάννης Βατάτζης και με βοήθησε στη συγκέντρωση μέρους του υλικού.
Επίσης επιβεβαίωση έκανε και ο επίσκοπος μαγνησίας ΓΟΧ Μάξιμος και άλοι ασκηταί Αγίου Όρους.
Τέλος θα ήθελα να επισημάνω, ότι διατήρησα τον τρόπο γραφής και σύνταξης των προφητειών, έτσι όπως τα διέσωσε μέχρι σήμερα η παράδοση και ότι μοναδικό κίνητρο αυτής της έκδοσης δεν είναι άλλο από την επιθυμία μου να μάθει ο κόσμος την αλήθεια για τον μαρμαρωμένο Αυτοκράτορα και για όσα πρόκειται να έρθουν.
Πως αναστήσεται ο Αυτοκράτορας; αποκρινόμεθα όπου βούλεται ο Θεός νικάται φύσεως τάξις.
Για πρώτη φορά γράφτηκε προφητικό βιβλίο στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον Μαρμαρωμένο Εξαδάχτυλο Αυτοκράτορα για τον Άγιο Ιωάννη Βατάτζη και για όσα πρόκειται να συμβούν στο Βυζάντιο.Γιώργος Βαλαβάνης
Συγγραφέας, Λογοτέχνης, Ερευνητής των Γραφών, Μέλος του Συνδέσμου Γραμμάτων Τεχών Θεσσαλίας και της Ένωσης Λογοτεχνών Συγγραφέων Λάρισας (Ε.Λ.Ο.ΣΥ.Λ.)

byzantium-hellas.blogspot.com

ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΔΗ


ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΔΗ

Ἀπὸ http://hggiken.pblogs.gr

«Είχα την τιμή και την τύχη να συνομιλήσω πριν λίγο με άνθρωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος του παπά-Γιάννη Καλαΐδη, το οποίο όλως «τυχαίως» όλα αυτά τα χρόνια είναι πελάτης μου, χωρίς όμως να γνωρίζω την συγγένειά του, με τον άγιο άνθρωπο.

Η ίδια η συγκυρία της γνωριμίας ήταν θαυμαστή αφού την ίδια στιγμή – κατά μία απίστευτη διπλή σύμπτωση! – ο ένας έψαχνε τον άλλο! Επί του θέματος :

το εν λόγω πρόσωπο μού απεκάλυψε κάποιες σημαντικότατες μαρτυρίες από τον παπά-Γιάννη τις οποίες θα προσπαθήσω να αποδώσω όσο πιο πιστά γίνεται από μνήμης. Για οποιαδήποτε παράλειψη ή διαστρέβλωση των λεγομένων η ευθύνη μού ανήκει και αν χρειαστεί θα επανέλθω για ενδεχόμενες διορθώσεις. Η δημοσίευση γίνεται κατόπιν προφορικής άδειας.»

Μαρτυρία 1η :

«Ο παπά-Γιάννης όσο κι αν προσπαθούσα να τον πιάσω στον ύπνο δεν μου έλεγε ποτέ τίποτε σχετικό με την ημερομηνία παράδοσης της Πόλης. Επέμενα διαρκώς και προσπαθούσα να τον πετύχω χαλαρό, σε ανύποπτες στιγμές αλλά η αδιάπτωτη Χάρις δεν του επέτρεπε να μου αποκαλύψει τίποτε σχετικό. Μετά από καιρό όμως έμαθα μέσω άλλου γνωστού ότι του απεκάλυψε ότι «την Πόλη θα την πάρουμε την χρονιά που το Πάσχα θα πέσει 5 Μαΐου»! Το Πάσχα πέφτει σε αυτήν την ημερομηνία το 2013 και το 2024… Ποιος ξέρει… Θα δείξει…»

Μαρτυρία 2η :

«Μια μέρα ήμασταν μαζεμένοι σε κάποια γιορτή ενός μέλους της οικογένειας και ο παπά-Γιάννης προβληματισμένος μας είπε «ακούστε καλά τι θα σας πω και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας : λυπάμαι που δεν υπάρχει ένας ανδρείος να δει το παιδί του να πεθαίνει από την πείνα και να μην παίρνει αυτήν την ταυτότητα!» Μας προβλημάτισε όλους έντονα…

Πέρασε ο καιρός και μετά 6 μήνες σε άλλη γιορτή που ήταν όλη η ευρύτερη οικογένεια μαζεμένη, μας είπε χαρούμενος αυτήν την φορά «ακούστε καλά τι θα σας πω και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας και να το θυμόσαστε : τα γεγονότα της παράδοσης της Πόλης στους Έλληνες θα προλάβουν την έκδοση αυτής της ταυτότητας κι έτσι θα σωθούν πολλοί άνθρωποι και πολλοί άλλοι λαοί οι οποίοι θα την παίρνανε… Γι’ αυτό το θέμα προσευχήθηκαν πάρα πολλοί – εγώ είμαι ο τελευταίος – και ο Θεός εισάκουσε την προσευχή μας! Θα προλάβουν και θα γίνουν τα γεγονότα της Πόλης για να γλιτώσουμε από την ταυτότητα!»

Μαρτυρία 3η :

«Το 2009, έξι μήνες πριν κοιμηθεί είχα μία πληροφορία ότι οι Τούρκοι ήταν έτοιμοι να μας επιτεθούν. Το είπα στον παπά-Γιάννη κι αυτός χαμογέλασε και είπε «τους Τούρκους μην τους φοβάστε! Θα πάθουν μεγάλη ζημιά… Να το θυμάστε καλά και να το βάλετε στο μυαλό σας ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ!»»